Artikler

Klubbens vedtægter, senest revideret på generalforsamlingen i 2015

§ 1. Klubbens navn og hjemsted.

Klubbens navn er: »Odense Sejlklub«.

Hjemsted: Odense.

 

§ 2. Klubbens formål.

Klubbens formål er at fremme interessen for sejlsport og lystsejlads, bl.a. gennem uddannelse i ungdomsafdelingen og i sejlerskolen.

Endvidere at opretholde havnefaciliteter og klubhus for medlemmer til udøvelse af sejlsportsmæssigt og kammeratligt samvær.

Adgang til klubhuset er forbeholdt medlemmerne og deres gæster.

 

§ 3. Medlemsskab af organisationer og sammenslutninger.

Odense Sejlklub er gennem Dansk Sejlunion tilknyttet Danmarks Idræts-Forbund og dermed undergivet dettes love og bestemmelser. Endvidere er klubben tilsluttet Samvirkende Idrætsklubber i Odense.

 

§ 4. Optagelse af medlemmer.

Som medlem af klubben kan bestyrelsen optage enhver, som fremsætter skriftlig begæring herom til bestyrelsen eller via formular på klubbens hjemmeside. Medlemsskabet er først gældende, når kontingentindbetaling er modtaget.

Optagelse i sejlerskolen kræver, at man er fyldt 18 år og tegner medlemskab af Odense Sejlklub.

Optagelse af unge mellem 7 og 18 år som medlemmer af klubben kræver tillige samtykke fra forældre/værge. Som medlem af klubbens ungdomsafdeling kan bestyrelsen optage enhver i alderen 7-20 år, der fremsætter skriftlig begæring herom, og som opfylder de særlige optagelseskriterier for afdelingen.

Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag udpeges af generalforsamlingen. Beslutning herom kræver samme majoritet, som er fastsat til ændring af vedtægter – jf. § 14.

Spørgsmål om valg af æresmedlemmer kan ikke gøres til genstand for diskussion på generalforsamlingen.

  

§ 5. Kontingent.

Klubbens kontingenter fastsættes for eet år ad gangen på den ordinære generalforsamling.

Kontingentet opkræves forud halvårsvis og indbefatter medlemsblad.

Familiekontingent for ægtefælle/samlever kan opnås. Begge har stemmeret, men modtager kun eet medlemsblad. I tilslutning hertil kan optages familiens hjemmeboende børn til deres fyldte 21. år som familiemedlem.

Bådejere under 20 år betaler kun 1/2 klubkontingent.

Medlemmer under 18 år har ret til at overvære møder og generalforsamlinger, men stemmeret opnås først med det fyldte 18. år.

Nye medlemmer betaler kontingent fra begyndelsen af den måned, hvori optagelsen finder sted.

 

§ 6. Udmeldelse - Eksklusion.

Udmeldelse af klubben kan finde sted pr. 1. april eller 1. oktober. Skriftlig meddelelse må være kassereren i hænde senest 1. marts eller 1. september. Der må ikke være noget økonomisk mellemværende med klubben ved udmeldelsen.

Undlader et medlem at betale kontingent eller lejeafgift, kan bestyrelsen slette medlemskabet, og genoptagelse kan kun ske mod, at al restance til klubben betales.

Bestyrelsen kan ekskludere medlemmer; dog kan den ekskluderede indanke eksklusionen for den første generalforsamling, der afholdes efter eksklusionen, og hvis denne generalforsamling underkender eksklusionen med mindst samme majoritet, som er fastsat til ændring af vedtægter – jf. § 14, bortfalder den.

Et medlem, som er ekskluderet i henhold til en generalforsamlingsbeslutning, kan kun optages som medlem ved en generalforsamlingsbeslutning, der kræver samme majoritet som fastsat til beslutningen om eksklusion.

 

§ 7. Tvistigheder.

Opstår der mellem klubbens medlemmer alvorlige tvistigheder, der på nogen måder vedrører klubben eller sporten, bør det være de stridende parter magtpåliggende at få sagen afgjort inden for klubbens eget område ved at indanke den for en af bestyrelsen nedsat komité, hvis afgørelse ikke kan appelleres.

 

 § 8. Økonomisk ansvar.

Klubben hæfter udadtil med sine aktiver, medens medlemmerne kun hæfter med kontingentet.

 

§ 9. Fartøjer

Ethvert fartøjsejende medlem kan skriftligt ansøge om plads til sit fartøj i klubbens område af havnen. Tildeling af havneplads kræver bestyrelsens godkendelse.

Havneudvalget står for anvisning af plads.

Fartøjsejeren forpligter sig til at overholde ”Samlet havnereglement for O.S. medlemmer”, samt at holde fartøjet forsvarligt og yachtmæssigt vedligeholdt.

Bestyrelsen er berettiget til at ophæve aftalen om en plads i havnen, hvis fartøjsejeren ikke overholder dette.

Såfremt der er flere ejere om et fartøj, er der kun én person, der over for klubben kan stå som ejer, men alle ejere skal være medlem.

Ligeledes skal brugeren af et fartøj, med havneplads i klubbens område af havnen og med ejer forskellig fra bruger, tegne medlemskab i Odense Sejlklub.

Det er kun medlemmer, der må betjene klubbens og institutionens grej.

 Opsigelse af havneplads kan kun finde sted pr. 1. april eller 1. oktober. Skriftlig meddelelse skal være kassereren i hænde senest 1. marts eller 1. september. Der må ikke være noget økonomisk mellemværende med klubben ved opsigelsen.

 

§ 10. Klubbens kendemærke.

Klubbens stander er:

Hvidt felt med en blå Odenselilje over to blå femtakkede stjerner.

 

§ 11. Bestyrelse - valg.

Bestyrelsen består af:

1. En formand og en kasserer, der vælges for 2 år ad gangen. Begge vælges ved særlig afstemning. Formanden på ulige årstal, og kassereren på lige årstal. Genvalg kan finde sted.

2. 7 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen. Så vidt muligt afgår 3 på ulige årstal og 4 på lige årstal. Genvalg kan finde sted.

3. En 1.- og en 2. suppleant, der vælges for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

4. Af hensyn til de for klubben udstedte bevillinger i medfør af restaurationsloven er det en betingelse, at flertallet af bestyrelsens medlemmer er fyldt 25 år og er danske statsborgere - jf. i øvrigt den til enhver tid gældende lov på området.

 

Alle valg til bestyrelsen foretages på den ordinære generalforsamling.

 

 § 12. Repræsentation og tegningsret.

Bestyrelsen repræsenterer klubben i alle dens forhold og er under ansvar overfor generalforsamlingen berettiget til at disponere på klubbens vegne. Klubben forpligtes ved underskrift af formanden og næstformanden i forening eller en af disse i forening med et andet bestyrelsesmedlem.

 

§ 13. Konstituering.

Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter den ordinære generalforsamling på et bestyrelsesmøde.

Af sin midte vælger den en næstformand og en sekretær.

Kun ved en generalforsamlingsbeslutning kan hvervet som kasserer forenes med hvervet som formand, næstformand eller sekretær. Bestyrelsen vedtager selv sin forretningsorden.

Bestyrelsesmøder sammenkaldes af formanden med mindst 2 dages varsel og skal sammenkaldes, når mindst 3 af bestyrelsens medlemmer forlanger det, og senest 8 dage efter at formanden har modtaget begæring herom.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 4 af dens medlemmer, hvoriblandt formanden eller næstformanden er til stede efter lovlig indvarsling.

Ved formandens forfald indtræder næstformanden i hans sted. I tilfælde af stemmelighed er formandens (næstformandens) stemme afgørende.

Over bestyrelsesmøder og generalforsamlinger føres en forhandlingsprotokol. Kassereren fører et regnskab over indtægter og udgifter.

Bestyrelsen er berettiget til at nedsætte udvalg, som den måtte anse for formålstjenlige til varetagelse af klubbens tarv.

 

§ 14. Ordinær generalforsamling.

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Der afholdes årligt 1 ordinær generalforsamling inden udgangen af februar måned.

Den ordinære generalforsamling indkaldes med mindst 10 dages varsel; almindeligvis ved bekendtgørelse i medlemsbladet og undtagelsesvis i et eller flere af de odenseanske dagblade efter bestyrelsens skøn, eller ved skriftlig meddelelse til medlemmerne. I hvert enkelt tilfælde med angivelse af dagsordenen.

Forslag, som medlemmerne måtte ønske at få bragt under forhandling på den ordinære generalforsamling, skal være formanden i hænde senest 1. januar.

Bestyrelsen orienterer så vidt muligt om forslag i medlemsbladet inden generalforsamlingen.

Stemmeret har alle medlemmer over 18 år, som har været medlem af klubben i 3 måneder før generalforsamlingen, og som ikke er i kontingentrestance.

Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. Generalforsamlingen kan ved simpelt stemmeflertal træffe gyldig beslutning i alle klubbens anliggender - jf. dog § 4, § 6 og § 18.

Til vedtægtsændringer fordres dog, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

Skriftlig afstemning skal benyttes ved bestyrelsesvalg, når blot eet af de tilstedeværende medlemmer forlanger det. Afstemningsformen ved øvrige afstemninger afgøres af dirigenten.

På generalforsamlingen kan intet vedtages uden for dagsordenen.

 

§ 15. Ekstraordinær generalforsamling.

Ekstraordinære generalforsamlinger kan afholdes, når bestyrelsen finder det formålstjenligt, eller mindst 10 medlemmer ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen fremsætter begæring herom. En sådan henvendelse skal være ledsaget af en liste over de sager, der ønskes drøftet, hvorefter bestyrelsen formulerer dagsordenen og indkalder den ekstraordinære generalforsamling til afholdelse senest 3 uger efter begæringen er modtaget.

For så vidt angår krav til mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.

 

§ 16. Dagsorden for den ordinære generalforsamling.

               1. Valg af dirigent.

               2. Beretning fra bestyrelsen om klubbens virksomhed i det forløbne år.

               3. Godkendelse af det forløbne års regnskab og fastsættelse af

                             kontingenter og lejeafgifter.

               4. Fremlæggelse af foreløbigt budget for indeværende år.

               5. Valg til bestyrelse:

                                            a. Formand og kasserer i de år, hvor sådant skal finde sted.

                                            b. Øvrige bestyrelsesmedlemmer.

                                            c. Suppleanter.

               6. Valg til Lystbådehavnen Stige Ø's repræsentantskab.

               7. Valg af revisorer til at gennemgå det forløbne års regnskab.

               8. Behandling at indkomne forslag.

               9. Drøftelse af planer for klubbens virksomhed.

10. Beretning fra ungdomsafdelingen.

11. Beretning fra sejlerskolen.

12. Eventuelt.

  

 

§ 17. Regnskabsår og revision.

Klubbens regnskabsår er kalenderåret. Det udførlige årsregnskab med alle fornødne bilag skal senest 1. februar gennemgåes af klubbens 2 revisorer. Regnskabet afleveres derefter til bestyrelsen efter 14 dages forløb.

Det reviderede regnskab skal ligge til gennemsyn hos kassereren for medlemmerne den sidste uge før generalforsamlingen.

Revisorerne vælges på den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen, således at der afgår 1 på lige årstal og 1 på ulige årstal. Genvalg kan finde sted.

 

§ 18. Klubbens ophævelse.

Bestemmelse om klubbens ophævelse kan kun tages på en med dette formål særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling.

Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst halvdelen af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget.

Opnås sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes en ny generalforsamling, hvor beslutningen kan træffes med ovennævnte stemmeflertal, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede.

På generalforsamlingen skal samtidig træffes beslutning om, hvorledes klubbens formue, herunder fast ejendom og løsøre, skal fordeles til børne- og ungdomsarbejde inden for søsport i Odense kommune.

  

--------------------oooooooooo--------------------

Joomla templates by a4joomla